Sadwaande: podoterapeut, berne-opfang, rjochtbank (diel 2) en wurk (diel 7)

03 Juny 1998

Sadwaande is in programma dat him rjochtet op de ekonomy en bedriuwen. De kwestje en de oplieding foar wurk, in hiel soad ûnderwerpen komme foarby yn dit programma. Dizze kear yn de rige oer de rjochtbank fertelt Oebele Brouwer oer syn wurk as offisier fan justysje. Yn de searje oer wurk krije we tips foar it sollisitaasjepetear. We sjogge wat it wurk fan in podoterapeut ynhâldt en der is in reportaazje en petear oer de berne-opfang.