Sadwaande: sikehuzen en berneskuon

05 Novimber 1997

Sadwaande is in programma dat him rjochtet op de ekomony en bedriuwen. Nije fakatuers, ûndernimmers fan it jier en wa is de bêste kollega, in hiel soad ûnderwerpen komme del yn dit programma. Dizze kear: sikehuzen en berneskuon.