Sadwaande: hûs bouwe, toskepoetse en nierdialyze

07 Jannewaris 1998

Sadwaande is in programma dat him rjochtet op de ekonomy en bedriuwen. Nije fakatueres, ûndernimmers fan it jier en wa is de bêste kollega, in hiel soad ûnderwerpen komme foarby yn dit programma. Dizze kear: hûs bouwe, toskepoetse en nierdialyze.