Sadwaande: Bernefeestjes

03 Novimber 1999

Dizze Sadwaande giet oer bernefeestjes. Earder wienen bernefeestjes thús, mar hieltyd faker wurdt dat bûten de doar hâlden. Der binne sels minsken dy'tst ynhiere kinst foar in bernefeest. We sjogge by Tine Bouma dy't mei de bern nei it sirkus giet, mar ek thús snoephappen docht. En de minsken fan Theater Quatsch trede op bernefeestjes op. It duo Prinses op learzens sil te karten.