Wurktiid TV: Spruyt Arkenbouw op It Hearrenfean

12 Febrewaris 1997

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer arkbouwer Spruyt op It Hearrenfean. Fanwege de grutte fraach sykje se nije kollega's. Se ûntwerpe en bouwe de wetterwenten hielendal sels, meastentiids foar klanten yn de Rânestêd. Bêste kollega is Hiltsje Visser dy't in oplieding ta monteur docht. By automatisearringsbedriuw Hoogeveen yn Boalsert sykje sy kollega's. Twa minsken dogge op it arbeidsburo op 'e Lemmer in oprop foar wurk.