Wurktiid TV: Gevels skjinmeitsje mei kaviaar

23 Augustus 1995

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer wenningrenovaasje, it skjinmeitsjen fan gevels, op De Jouwer. It docht bliken dat dat strielen hiel goed wol mei kaviaar, kalkboltsjes dy't ûntsteane by it suverjen fan wetter. M. Sappé (direkteur fan it skjinmakbedriuw), J. Terpstra (Pompstasjon Spannenburg) en J. Lammertsen (wenningbouferiening Haskerland) fertelle oer har wurk.