Wurktiid TV: Akteursburo Den Derden

28 Maaie 1997

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer it akteursburo Den Derden yn Ljouwert. Se wurkje foar bedriuwen en betinke teätrale konsepten. Bêste kollega is Alie Ziel, fersoarchster yn Vegelinshof op De Jouuwer. By Douma Staal yn Snits sykje se in meiwurker en ien docht ek wer in oprop.