Sybe Satellyt 0807

12 Maaie 1998

Sybe Satellyt is in edukatyf berneprogramma fan skoaltelefyzje. Utfiner Sybe kin mei syn apparaten lykas de tiidmasine en skoop oer de hiele wrâld sjen. Hy sjocht werom op de slagge aksje yn it Abe Lenstrastadion en betanket alle bern foar de reaksjes. Hy sil mei Bros op reis en tinkt werom oan de aventoeren mei Sjef, de eardere hûn. Ek praat er mei minsken yn Laarwijk yn Suriname.