PM-TV krysttiid

23 Desimber 1999

PM-TV hie foar de krysttiid fan 1999 in spesjale krystútstjoering. Yn dizze útstjoering praat Geert van Tuinen mei Jan de Vries oer syn samling fan kryststâlen, sjocht er hoe it mei ‘It Bankstel’ Coby en Willem giet, fertelle Doet de Vries en Rommie Bouma bysûndere ferhalen by harren krystfersiersels en fertelt tekstskriuwer Jurjen van der Meer oer syn krystliet “It Fers foar de Frede”.