De Nije Moanne: Skoalfúzjes

14 Maart 1993

Yn de measte gefallen keallet it swier as in skoalle opgean moat yn in gruttere organisaasje of dat in iepenbiere en kristlike skoalle fusearje moatte. It Stedelijk Gymnasium yn Ljouwert giet op yn skoalmienskip Delta, mar dêr is lang net elkenien it mei iens. Yn Wurdum komme beide skoallen net by elkoar as it giet om in fúzje. Wol goed giet de gearwurking tusken NHL en Van Hall, se ha in stúdzjerjochting biotechnology opset.