ABD-sjoo 0406

22 Febrewaris 2005

Yn de sechsde ôflevering fan it fjirde seizoen ABD-sjoo nimme de basisskoallen De Paadwizer út Oentsjerk en de Ichtusskoalle út Gytsjerk it tsjin inoar op. Yn de filmkes sjogge we by it Fries Scheepvaart Museum yn Snits dêr't Anke Roorda wat oer in boeier fertelt, de mollefanger fan Hallum en yn it Fersetsmuseum. Te gast is Mariska de Boer mei in stoof. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).