ABD-sjoo 0404

21 Desimber 2004

Yn de fjirde ôflevering fan it fjirde seizoen ABD-sjoo nimme de basisskoallen It Haskerplak út Aldehaske en de Immanuelskoalle út Noardburgum it tsjin inoar op. Yn de filmkes sjogge we yn it Fries Museum by houliken yn de 16de en 17de iuw, befeiligingsbedriuw Securicor en by it wurk fan de EHBO. Te gast is Mariska de Boer mei in ikehouten skoaltasse. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).