ABD-sjoo 0402

12 Oktober 2004

Yn de twadde ôflevering fan it fjirde seizoen ABD-sjoo (skoaljier 2004/2005) nimme de basisskoallen Middelstein út Mullum en de E.P. de Boerskoalle út Winaam it tsjin inoar op. Yn de filmkes sjogge we de jeugddûnsoplieding fan Grietine Molenbuur, de biste-preparateur en de ortodontist yn Ljouwert. Te gast is Mariska de Boer mei in skedel út in terp. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).