Wyn op woansdei: PABO-nivo

27 Novimber 2002

Wyn op Woansdei giet oer de kwaliteit fan de masters en juffen op de basisskoalle, no en yn de takomst. Sintraal stiet in test dy't we dienen mei in groep treddejiers PABO-studinten. Wat sommen, in diktee en wat topografy. De resultaten wiene 'rampzalig'. Ek net bêst: ynterviews op strjitte op it Hearrenfean: tieners dy't de tafels net kinne en tinke dat Enschede by Breda leit. In programma fan Evert van den Berg.