Wyn op Woansdei: Flechtlingesoarch

06 Maart 2018

Programmamakker Gerard van der Veer berjochtet oer de skaadkanten fan de nije frjemdlingewet. Wylst polityk Den Haag it sukses fiert fan it weromrinnend tal asylsikers, wurde oeral yn it lân hieltyd faker asylsikers op strjitte set. Hy folge oardel moanne de frijwilligers fan de Stichting Vluchtelingenzorg Wûnseradiel, dêr't Jos Buis de driuwende krêft fan is. De stichting fangt 30 asylsikers op, dy't de ôfrûne fjouwer moannen út de AVO fan Wytmarsum set binne. Guon binne noch net útprosedearre, mar ha gjin rjocht mear op opfang.