Wyn op Woansdei: Emigraasje

17 Septimber 2003

Programmamaker Evert van den Berg giet op besite by trije boeren. Sjouke Bruinsma is al emigrearre. Hy buorket mei in protte sukses op de hellingen fan de heechste berch fan Afrika, de Kilimanjaro. Hy is beantsjekweker en hat op dit stuit al mear as 250 minsken yn tsjinst. De famylje Meesters út Lippenhuzen is krekt werom fan in teloarstellend avontoer yn Denemarken. De famylje Van de Belt út Donkerbroek hat lykwols plannen om nei Denemarken te emigrearjen. Is emigrearjen anno 2003 in opsje no't it net goed giet mei de lânbou yn Fryslân? Ek praat er mei minsken fan de NLTO.