Wyn op Woansdei: Bisten en dea

16 Novimber 2005

Programmamakker Mirjam van der Veen siket út oft bisteleafhawwers har dieren begrave of kremearje. Se praat mei meiwurkers fan in bistekrematoarium, in bistedokter, in katteleafhawwer dy't al 20 katten ferlern hat en in boerinne dy't in soad bisten hat.