Wurktiid TV: Wolwêzenswurk

20 Maart 1996

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer it wolwêzenswurk fan Stichting Profiel yn Snits. Se wurkje ûnder oare yn de berne-opfang en jongerewurk. We sjogge by opfang Petteflet en sintrum Het Bolwerk.