Wurktiid TV: Wjirmekwekerij yn Wûns

11 Juny 1997

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer de wjirmekwekerij fan Sjouke Ype en Aukje Yntema yn Wûns, se dogge dat as twadde tak neist de feehâlderij.
Bêste kollega is plysjeman Robert van der Zwaag op It Hearrenfean. By Betalux yn Boalsert sykje se in meiwurker en der is wer in oprop foar wurk.