Wurktiid TV: 't Gilde op It Hearrenfean

05 Febrewaris 1997

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer de gearwurking fan 't Gilde op It Hearrenfean. Ferskate bedriuwen wurkje gear om wurkleazen fia in oplieding wer oan it wurk te krijen. Juf Ekie Altena fan pjutteboartersplak De kleine wereld yn Dokkum is bêste kollega. Twa minsken dogge in oprop foar wurk op it arbeidsburo yn Dokkum en NNDI, Noord-Nederlandse Draadindustrie, yn Dokkum hat twa fakatueres.