Wurktiid TV: Sosjale wurkfoarsjenning Woudengroep yn Drachten

29 Jannewaris 1997

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer de krekt ynfierde wurkwike fan 36 oeren by de sosjale wurkpleatsen. We sjogge by Woudengroep yn Drachten dêr't ûnder oare listen makke wurde. By muzykútjouwerij De Haske op It Hearrenfean sykje se trije nije meiwurkers en twa minsken dogge in oprop foar wurk op it arbeidsburo op It Hearrenfean. En Helena fan bakkerij Kuiper yn Snits is bêste kollega fan de wike.