Wurktiid TV: Blommekweker

11 Oktober 1995

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer blommekweker Klaas-Jan Prakker. Earder hie er skiep, mar no sit er yn de blommen. Hy fertelt dat it arbeidsyntinsyf is, se rispje mei de hân. Hy krijt help fan de 14-jierrige T. Karbed. Karmaster fan de feiling, H. Harms, leit út wêr't in goede blom oan foldwaan moat.