Tûkelteammen 0307

24 Maaie 2005

De sande ôflevering fan it tredde seizoen fan de taalkwis Tûkelteammen. Yn team 1 sit akteur Romke de Leeuw mei Hille Morel van Mourik út Ljouwert en yn team 2 sit akteur Jan Arendz mei Tineke Riemersma fan Wetsens.