Tûkelteammen 0303

26 April 2005

De tredde ôflevering fan it tredde seizoen fan de taalkwis Tûkelteammen. Yn team 1 sit Wiesje Jansma, toanielregisseur, mei Sybren Abma fan Goaiïngea, en yn team 2 sit Marius Delgrosso, ek toanielregisseur mei Jan Slijkhuis út Zwolle.