Tet fan it stoart 5: Glês en tin

13 April 1999

Tet fan it stoart is in programma fan skoaltelefyzje. Presintatrise Maaike Schuurmans sjocht hoe't glês en tin op 'e nij brûkt wurde en leit it stroomferbrûk fan ferskillende lampen út.