Tet fan it stoart 1: Sinne fan papier

08 Septimber 1998

Tet fan it stoart is in programma fan skoaltelefyzje. Presintatrise Maaike Schuurmans spilet Tet, in keunstneres dy't op it stoart nei materialen siket. Se komt ferskate saken tsjin dy't dêr net hearre. By de Haskerfjildkoalle op De Jouwer helje se âld papier op dêr't wer aaidoaskes fan makke wurde. Fierder fertelt Kees Iepema fan Boksum oer syn sinnepanielen.