Sadwaande: WVG

27 Jannewaris 1999

Dizze Sadwaande giet oer de WVG: de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Dy wet bestiet fiif jier. We sjogge by de famylje Hofstra yn Easterwâlde. Sietse Hofstra hat in foarm fan reuma en dêrom is syn hûs oanpast. We sjogge by de helpmiddelen wat der allegear is, fan rolstoel oant treplift. En we binne by in intake fan Het Friese Land by ien dy't in oanfraach dien hat. Ingrid rydt mei yn de taksybus dy't WVG ferfier fersoarget.