Sadwaande: Tunen

26 Maaie 1999

Dizze Sadwaande giet oer tunen. Hieltyd mear minsken skeakelje de help yn fan in hofker of in túnarsjitekt by de oanlis fan har tún. We sjogge trije foarbylden. En we sjogge by de parken oanlein troch L.P. Roodbaard, bygelyks by Stania State yn Oentsjerk en de Ljouwerter Prinsetún. En we sjogge by it wurk fan de mannen dy't it iepenbier grien yn de gemeente Boarnsterhim ûnderhâlde.