Sadwaande: Thússoarch

16 Septimber 1998

Dizze Sadwaande giet oer de thússoarch. Hieltyd mear minsken ha soarch nedich. We sjogge by soarchfersekerder De Friesland, thússoarch De Friese Wouden, Hulpmiddelencentrum en de Griene Krúswinkel. Ingrid helpt by de famylje Leyenaar yn Dronryp dy't alle wiken thússoarch krije.