Sadwaande: Strjitte

19 Maaie 1999

Dizze Sadwaande giet oer wenje yn in doarp of in stêd en wat is it ferskil? We sjogge by it wurk fan de húsmaster op in flat yn Ljouwert, hy helpt de meast âldere bewenners mei allerhanne putsjes.
We leare ek wat oer de skiednis fan it Kleinzand yn Snits, dêr't ek it Fries Scheepvaart Museum sit. En wat is de sjarme fan it wenjen oan de Rykswei yn Jirnsum? En we hearre fan buertplysjeman wat it ferskil is fan syn wurk op in doarp en yn de stêd.