Sadwaande: sosjale wurkfoarsjenning, bistedokter, frijwilliger (diel 4)

11 Maart 1998

Sadwaande is in programma dat him rjochtet op de ekonomy en bedriuwen. Nije fakatueres, ûndernimmers fan it jier en wa is de bêste kollega, in hiel soad ûnderwerpen komme foarby yn dit programma. Dizze kear sjogge we by de bistedokterspraktyk yn Boalsert dêr't ek bysûndere genêskunde is as fysioterapy en akupunktuer. Yn de rige oer frijwilligers komt Hedwig de Werd oan it wurd, se wurket by de maneezje yn Snits mei ferstanlik beheinden. Fierder in petear oer hoe sosjaal de sosjale wurkpleats is, we sjogge by De Woudengroep yn Drachten dêr't meubels makke wurde.