Sadwaande: Smoke

17 Febrewaris 1999

Dizze Sadwaande giet oer smoken. We sjogge by in tabakssaak dêr't ek de lúksere sigaren ferkocht wurde en by it genoatskip fan sigaresmokers dy't oer de keunst fan it sigaar-smoken fertelle. Op hieltyd minder plakken mei minsken smoke. Op it gemeentehûs en yn it sikehûs yn Snits binne aparte smookromtes. In foarljochtingsfilm wiist op de gefaren fan smoken en de longarts fertelt dêr ek oer.