Sadwaande: Sliepe

27 Oktober 1999

Dizze Sadwaande giet oer sliepen. We sjogge op it sliepsintrum yn MCL dêr't pasjinten mei sliepklachten, lykas apneu, ûndersocht wurde. Tal fan spesjalisten fertelle oer har fakgebiet en de relaasje mei sliepe, lykas de neurolooch, fysioterapeut en apteker. We prate ek mei minsken dy't yn ploegetsjinst wurkje, dus nachts wurkje moatte. Hoe fine se dat? It duo Prinses op learzens kin ek net sliepe.