Sadwaande: Single

13 Jannewaris 1999

Dizze Sadwaande giet oer single-wêze. We prate mei Hillie Spinder, se wennet al njoggen jier allinne en mei Abeltje van den Akker dy't har man ferlern hat en yn Talmahiem yn Balk wennet. Beide froulju rêde har prima allinne. Hieltyd mear bedriuwen rjochtsje har op allinnichsteanden, mei lytse ferpakkingen yn de supermerk en bygelyks in kofjesetapparaat foar ien kopke. Ek de wenningboukorporaasje fernimt dat der mear ienpersoanshúshâldingen komme. En wat kin in relaasjebemiddelingsburo betsjutte?