Sadwaande: Poep

07 Oktober 1998

Dizze Sadwaande giet oer poep. Ingrid giet mei op rioelynspeksje om te sjen wêr't de ferstopping sit. We sjogge by de berne-opfang dêr't de liedsters in soad ruften ferskjinje moatte. Learlingen fertelle har moaiste poepferhaal en by it lab ûndersykje se de poep om te sjen watfoar firussen, baktearjes en parasiten oft der yn de poep sitte.