Sadwaande: Oranje

28 April 1999

Dizze Sadwaande giet oer Oranje, de keninklike famylje. We sjogge op de souder fan frou Van der Heide yn Heech, dat fol stiet mei Oranjeguod. Yn Makkum is in echte Keninginneferiening dy't alle jierren in Oranjefeest organisearret. Oranjekenner Bearn Bilker fertelt oer de bân fan de Nassaus mei Fryslân en we sjogge op It Amelân dat fan de Oranjes wie. Binne dêr noch spoaren fan te finen? En we sjogge by Oranjewâld.