Sadwaande: metaalsektor, Kadaster, wurk (diel 8) en rjochtbank (diel 3)

10 Juny 1998

Sadwaande is in programma dat him rjochtet op de ekonomy en bedriuwen. De kwestje en de oplieding foar wurk, in hiel soad ûnderwerpen komme foarby yn dit programma. Dizze kear yn de rige oer de rjochtbank in rûnlieding en útlis fan de ferskate saken. Yn de searje oer wurk it belang fan in netwurk. We sjogge wat it wurk yn de metaalsektor ynhâldt en der is in reportaazje oer grinzen tusken huzen, wa bepaalt dy grins en wat docht it Kadaster en wat de notaris?