Sadwaande: Merke

06 Oktober 1999

Dizze Sadwaande giet oer de wrâld fan de merke. We sjogge by de merke yn Grou en prate mei de minsken dy't dêr wurkje, by de sweef, Kop van Jut, botsauto's en oaljekoekekream. En we sjogge by it bedriuw Nauta/Bussink yn Heech dat reuzerêde bout foar de hiele wrâld. It nije duo Prinses op learzens, Floor en Marije, is ek op de merke.