Sadwaande: kompjûter, wenje yn in rekreaasjewenning, rjochtbank (diel 4) en wurk (diel 9)

17 Juny 1998

Sadwaande is in programma dat him rjochtet op de ekonomy en bedriuwen. De kwestje en de oplieding foar wurk, in hiel soad ûnderwerpen komme foarby yn dit programma. Dizze kear yn de rige oer de rjochtbank it wurk fan de rjochter-kommissaris. Yn de searje oer wurk binne beide froulju dy't we folgje bliid dat se wurk fûn ha. We sjogge yn Aldeberkeap, dêr't in konflikt is omdat minsken permanint yn rekreaasjewenten wenje. En wat komt der sjen by it keapjen fan in nije kompjûter?