Sadwaande: Kleur

02 Septimber 1998

Dizze Sadwaande giet hielendal oer kleur. We sjogge by it fervefabryk Akzo Nobel yn Snits, prate mei in ynterieurarsjitekt dy't bedriuwen en partikulieren advisearret oer kleurgebrûk.We sjogge by in partikulier dêr't er saken feroare hat. Ap Timmermans is fan de wolstânskommisje Hûs en Hiem dy't besjocht oft kleurgebrûk fan hûzen past yn it strjitbyld. We prate mei in reklameburo dat logo's ûntwerpt foar bedriuwen en kleuren binne belangryk om't se bepaalde assosjaasjes oproppe. Ingrid lit útsykje watfoar kleurtype oft se is.