Sadwaande: inline skate, toerisme, rjochtbank (diel 6) en wurk (diel 11)

10 July 1998

Sadwaande is in programma dat him rjochtet op de ekonomy en bedriuwen. De kwestje en de oplieding foar wurk, in hiel soad ûnderwerpen komme foarby yn dit programma. Dizze kear yn de rige oer de rjochtbank sjogge we wat it wurk fan de griffier, boade en parketplysje ynhâldt. Yn de searje oer wurk sjogge we nei it arbeidskontrakt. En we sjogge by it toerisme, in soad Dútsers komme nei de Iselmar, mar net elkenien is entûsjast oer de easterbuorlju. En inline-skate is populêr, we sjogge by de halfpipe op It Hearrenfean.