Sadwaande: Ids Postma achter it stjoer, ekonomy, oplieding (diel 3), Fryske Diken

06 Maaie 1998

Sadwaande is in programma dat him rjochtet op de ekonomy en bedriuwen. De kwestje en de oplieding foar wurk, in hiel soad ûnderwerpen komme foarby yn dit programma. Dizze kear de start fan in nije rige: in bekende Fries achter it stjoer, reedrider Ids Postma docht opnij rydeksamen. Yn de searje oer twa froulju dy't in oplieding dien ha om wer oan it wurk te kinnen prate we oer it kiezen fan wurk. En we sjogge by it wurk fan de plysje om de Fryske diken feiliger te meitsjen. Fierder in petear oer de konsumpsjemaatskippij en it ferskil mei hoe't minsken yn Zimbabwe libje.