Sadwaande: Groei

30 Septimber 1998

Dizze Sadwaande giet oer groei, by minsken, planten en bisten. Ingrid is by de berne-dokter en praat mei Rindert dy't hormoanen krijt om te groeien en mei Tineke dy't groeiremmers krijt. Ytsen Kooistra fan Sûne Grûn leit yn syn achtertún út oer de groei fan planten, we sjogge by in folkstún. In feesaakkundige en in feefokker prate oer de groei fan kij.