Sadwaande: fakânsjebaantsje, rjochtbank (diel 5), wurk (diel 10) en ymker

24 Juny 1998

Sadwaande is in programma dat him rjochtet op de ekonomy en bedriuwen. De kwestje en de oplieding foar wurk, in hiel soad ûnderwerpen komme foarby yn dit programma. Dizze kear yn de rige oer de rjochtbank sjogge wat it wurk fan de strafrjochter ynhâldt en we leare oer bijen fan in ymker. Yn de searje oer wurk sjogge we nei arbeidsbetingsten. En we sjogge by fakânsjewurk, bygelyks yn de kassen of by de supermerk en foar klachten dêroer kinne minsken terjochte by it fakbûn.