Sadwaande: Begraffenis

03 Febrewaris 1999

Dizze Sadwaande giet oer begrave en alles wat dêrby komt. We sjogge op it begraafplak yn Warkum en yn Garyp. Magda Hengst fertelt oer de net-tradisjonele begraffenis dy't se foar har man Arie Buijs organisearre. We hearre wat oer kloklieden, sjogge by in kistemakker en stienhouwerij en leare wat oer it deadshimd en de betsjutting fan de kreakeling.