Oersettingen Mei en Homeros troch Klaas Bruinsma

02 Novimber 2018

Twa nijsreportaazjes oer Klaas Bruinsma (1931-2018). Yn 1998 kaam syn oersetting fan de Mei fan Herman Gorter út. En yn 2004 de Fryske oersetting fan de klassike boeken Odusseaia en Ilias fan Homeros.