Mata Hari de musical 1

05 Maaie 1991

Earste diel fan de registraasje fan de Fryske musical Mata Hari yn 1991, skreaun troch Rients Gratama. Froukje Schaaf spilet Mata Hari.