LTV: Wat in wurk: De limnologen

22 Oktober 1989

In limnolooch ûndersiket swiet wetter. Yn 1906 is foar it earst ûndersyk dien nei it wetter fan de Tsjûkemar. De mar is noch altyd in belangryk stúdzje-objekt. Troch meunsters te nimmen dogge se ûndersyk nei algen en fisken. Rivieren, puollen en marren wurde bedrige troch fersmoarging. Yn it laboratoarium wurde de meunsters neier ûndersocht.