LTV Wat in wurk: De boufakker

13 April 1989

Portret fan it wurk yn de bou. We sjogge by Ynte Kuindersma dy't by in lytse oannimmer op De Jouwer wurket en ferskate putsjes deis docht as allround timmerman, lykas in ferrot kajút of lekkaazje. Ek sjogge we by de bou fan in hege flat yn Ljouwert. Dêr wurkje tal fan minsken oan mei grutte kranen. Yn de bou barre in soad ûngelokken. De Arbeidsynspeksje sjocht ta op de feilichheid. Ek sjogge we by learling-boufakkers.