It Petear: Tony Feitsma

04 Oktober 1994

Klaas Jansma yn petear mei professor, taalgeleerde en bewegingsfrou Tony Feitsma.